csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Základní konstrukce pro začátečníky

01. KAPITOLA [Úvod: Vítej programovacím jazyku C#]

Hello World
Jak psát komentáře
Uživatelský vstup
Escape sekvence
Direktiva Using
Direktiva Namespace

02. KAPITOLA [Základy: Klíčová slova, proměnné, hodnotové a referenční datové typy, operátory, modifikátory]

Klíčová slova
Proměnné
Datové typy
Hodnotové a referenční typy
Generické datové typy
Operátory
Modifikátory

03. KAPITOLA [Rozhodovací příkazy: použití if a switch, podmíněný výraz (ternární operátor)]

Příkaz if
Příkaz switch
Podmíněný výraz

04. KAPITOLA [Cykly: while, do-while, for a foreach]

Příkaz while
Příkaz do-while
Příkaz for
Příkaz foreach

05. KAPITOLA [Skokové příkazy: break, continue, goto, return, checked, unchecked a throw]

Příkaz break a continue
Příkaz goto
Příkaz return
Příkazy checked a unchecked
Příkaz throw

06. KAPITOLA [Výjimky: Try, Catch a Finally]

Zachycení výjimek a výjimky definované v .NET
obecně Hlídaný blok (try)
obecně Blok obsluhy (catch)
obecně Koncový blok (finally)

Konstrukce pro mírně pokročilé

07. KAPITOLA [Hlavní rysy OOP: objektové programování, zapouzdření, dědičnost a polymorfismus]

Objektové programování
Zapouzdření
Dědičnost
Polymorfismus (mnohotvárnost)

08. KAPITOLA [Třídy: statické a abstraktní třídy, tvorba vlastní třídy vs. instance, konstruktor a statický konstruktor]

Třídy obecně

09. KAPITOLA [Podrobnější specifikace třídy: metody, datové složky, gettery/settery, vlastnosti a indexery]

Datové složky
Metody
Pokračování v metodách
Modifikátory metod
Statické datové složky, metody, konstruktory a ostatní uvnitř tříd
Gettery a Settery
Vlastnosti
Indexery

10. KAPITOLA [Rozhraní]

Rozhraní

11. KAPITOLA [Struktura a výčtový typ]

Struktura
Výčtový typ

12. KAPITOLA [Pole a kolekce: práce s polem, iterování kolekcemi, třídy kolekcí, rozhraní kolekcí]

Pole
Kolekce

13. KAPITOLA [Delegáti]

Delegáti poprvé
Delegáti podruhé

14. KAPITOLA [Události]

Konstrukce pro pokročilé

14. KAPITOLA [LINQ, Lambda výrazy]

15. KAPITOLA [Extension metody]

16. KAPITOLA [Anonymní typy]

17. KAPITOLA [Reflexe]

18. KAPITOLA [Vlákna]

19. KAPITOLA [Jednoduchá práce se soubory]

Práce se soubory