csharp.aspone.cz csharp.aspone.cz

Předdefinované typy

Zde jsou předefinované hodnotové typy, jsou jimi celočíselné hodnoty a čísla s jednoduchou přesností v pohyblivé řádové čárce, znaky a booleovské typy. Také jsou jimi výčty a struktury.

Jak jste si určitě všimli typy jsou v mínusu a nebo nad nulou. Takže ty hodnoty s mínusem se označují jako signed (se znaménkem) a pouze kladné jako unsigned (bez znaménka).

Pokud chci přesně určit jakého typu má být proměnná, musím k číslu připojit jeden z následujících znaků: UI, ui, UL, ul, L, l, takto:

uint ui = 1234U;
long i = 1234L;
ulong ul = 1234UL;
   

Následujou dva typy float a double s pohyblivou řádovou čárkou. U float je počet hlavních číslic 7 a u double 15-16. Float je pro menší reálná čísla, u nichž se vyžaduje menší přesnost. Datový typ double je větší a nabízí dvakrát větší přesnost.Pokud chci blíže specifikovat float přidám za čislo písmeno F nebo f.

float = 12.3F;

Dále tu je datový typ decimal. Je vhodný pro finanční výpočty. Je jedno jak využiji nabízených 28 čísel.Chci-li specifikovat, zda je datová hodnota typu decimal připojím za číslo M nebo m.

decimal d = 34.56M;

Dalším typem je booleovský typ a ten je určen pouze pro logické hodnoty true nebo false.

Následuje znakový typ char, který slouží pro ukládání hodnoty jednoho znaku. V jazyku C je tento znak jako 8 bitové číslo, v C# je uvedeno jako 16 bitové číslo.

Hodnoty typu char lze vyjadřovat jako doslovné hodnoty, kromě toho je můžeme znázorňovat rovněž jako čtyřmístné hexadecimální hodnoty, Unicode '\u0041'nebo jako celočíselné hodnoty s přetypováním (char)65, případně jako hexadecimální hodnoty '\x0041' Lze je rovněž vyjádřit pomocí řídící posloupnosti.Hodnotové typy
NázevTypVelikost v bajtechRozsah
sbyte System.SByte 1 -128 až 127
short System.Int16 2 -32 768 až 32 767
int System.Int32 4 - 2 147 483 648 až 2 147 483 647
long System.Int64 8 9,223,372,036,854,775,808 až 9,223,372,036,854,775,807
byte System.Byte 1 0 až 255
ushort System.UInt16 2 0 až 65,535
uint System.UInt32 4 0 až 4,294,967,295.
ulong System.UInt64 8 0 až 18 446 744 073 709 551 615
float System.Single 4 +/-1.5 * 10-45 až +/-3.4 * 1038
double System.Double 8 +/-5.0 * 10-324 až +/-1.8 * 10308
decimal System.Decimal 16
bool System.Boolean 1 Jsou zde hodnoty true nebo false
char System.Char 2

Odkazové typy
NázevTypVelikost v bajtechRozsah
object System.Object Kořenový typ, od něhož jsou odvozeny všechny ostatní typy
string System.String Řetězec znaků Unicode

O hodnotových a odkazových (referenčních) datových typech si povíme v dalším díle.